Kattugglor Lidingö 2015

Som tidigare befarat så har situationen för ö´ns Kattugglor blivit sämre under de senaste åren. Anledningen är förståss omöjlig att säga, det vanliga är att det år med dålig tillgång på sork föds få ungar. Men jag tycker inte att sorktillgången i år varit speciellt dålig varför jag inte tror att det är det som påvärkat ugglorna. Troligen en kombination av många negativa faktorer.

Redan under senvintern kunde man befara detta då det var ovanligt få bohålor som var besatta av ugglepar.

noterat i början av feb.

Det ser alltså ut att bli ett dåligt år för Kattugglorna efter två tidigare dåliga år. Vad som är anledningen till detta är svårt att säga, Borde inte vara brist på boplatser, då flera tidigare bohålor står tomma i år. Ex. ser det ut att vara tomt i de två klasiska bohålen vid Hustegaholm samt i bohålet vid Långängsvägen. Dessa har det varit häckning i under många år men ser ut att stå tomma i år. Ett litet glädjeämne dock, ett för mig helt nytt bohål har med hjälp av uppmärksamma LOF medlemmar hittats i Sticklinge.

Under vårvintern har jag försökt besöka de kända boplatserna sedan tidigare år för att inventera dessa. I år har det varit ovanligt svårt att hitta bebodda bohål, kattugglor har rapporteras ropa på ganska många ställen utan att jag kunnat hitta någon bohåla i området. Troligen beroende på bristen på partner varför ugglorna troligen varit rörliga i hopp om att finna en partner. De tre häckningar som föekommit har endast gett 7st ungar (2+2+3),, av dessa är en häckning i den för året nya bohålan vid Sticklinge. De övriga två, en ute på Elfvik den andra vid Ekholmsnäs,, vid två av våra sedan länge kända bohålor vid Larsberg och Långängsvägen som i år var bebodda av par blev det trots detta ingen häckning. Lika illa vid Hustegaholms eken. Kattugglorna som i många år huserat i eken vid Långängsvägen som var försvunna från början av vintern var ett mysterium. Detta löstes dock en vårvinterdag då jag promenerade runt på Ekholmsnäs och krafsade lite på stammen där jag satt upp en holk, ut flög en Kattuggla ! Vid inspektion med kamera visade det sig att där fanns 3st ganska stora ungar ( 15-20 dagar gamla ). Då holken inte sitter alltför långt från Långängsvägen är det troligt att det är det paret som bytt lägenhet till min holk. Hanen sitter numera i eken mellan varven, ungarna har lämnat boet.  Ungarna och honan har ringmärkts.

NOTE: Magnus L. rapporterar 3st Kattuggleungar vid Bosön,,, den 30-jun.

Måste vara en kull förutom de jag tidigare hittat,,, troligen från paret vid Dalakollonin där jag aldrig hittade bohålet... För långt ifrån kända häckningar så jag adderer denna häckning till inventeringen. Tack Magnus L.

NOTE: Virginia & Folke K.L. rapporterade att dom hört 2st Kattuggleungar vid Hustegaholm ( på baksidan av berget ner mot Gråviken,,,) tyder på att "Hustegaholmsugglan" som varit frånvarande i den klassiska eken vid infarten trots allt har häckat. Men troligt är att den valt någon av holkarna som sitter på N sidan av berget,, alt. en av ekarna där. Så då skulle det bli ytterligare 2st ungar som jag missat,, Tack Folka & Virginia K.L.

Årets inventering:

Bebodda boplatser av par:                6st      ( 12st )

Häckningar:                                      3st + 1st = 4st + 1st = 5st

Flygga ungar:                                    7st      ( 5-jun ) + 3st = 10st + 2st = 12st

Icke häckande ugglor                        5st     ( sittande ensamma i bohål )

TOTALT:                                        29st Kattugglor

Det är det näst lägsta beståndet av Kattuggla som påträffats sedan jag började med min lilla inventering. Förra årets siffra på totalt 28st Kattugglor är den lägsta. Beståndet på ö´n ser alltså just nu ut att bli 12st ungar födda under våren. Detta skulle inebära att det totala beståndet av Kattuggla på ö´n är minst 29st individer. fortsätter alltså att minska,  Hoppas tränden vänder så att vi åter får en större population på ö´n. Vi får hoppas på flera lyckade häckningar kommande år då detta kan påvärka beståndet åt rätt håll.

 

2015 Kända Bebodda Bebodda  Konstaterade Födda    Antal ugglor  
  boplatser   med par häckningar ungar Vuxna Ungar Totalt
Södra Lidingö 10 4 (6st) 1 3 10 3 13
Norra Lidingö 15 1 3 (6st) 4 9 7 7 11
Totalt 25* 5 6 (12st) 5 12 17 12 29

*Ytterligare en boplats funnen i Sticklinge av LOF medlem.

Kattugglor Lidingö 2010 - 2015
  Vuxna Häckningar Ungar Totalt antal
2010 21 5 11 32
2011 30 8 20 50
2012 29 10 23 52
2013 22 5 10 32
2014 18 4 10 28
2015 17 5 12 29

 

Tack för hjälpen från alla er LOFáre som informerat mig om hörda/sedda  Kattugglor.

CJM


Kattugglor 2016

Kattuggleinventeringen har i år varit lite bristfällig p.g.a. tid samt fysiken hos inventeraren. Ska bättra mig till nästa år. Detta kan vara en orsak till det låga resultatet i år.

Att antalet kända boplatser minskat med en beror på att en sen höststorm knäckte den torraka som en av mina holkar satt i. Har sedan inte lyckats få upp den igen. Ingen av årets ungar har ringmärkts p.g.a. problem med licensen för detta. På norra ön har jag bara hittat en enda häckning, den vid Hustegaholm i de flesta av de andra kända bohålen har inga par setts till. På södra ön har två häckningar skett, en vid Ekholmsnäs och den andra i Brevik. Antalet ungar är lite osäkert beroende på att två av häckningarna skett i bohål som suttit lite för högt för att jag skulla klara av att med kameran verifiera dessa på ett tillförlitligt sett. Sammanfattningsvis är detta det sämsta inventeringsresultat sedan jag startade inventera. Om det är någon som känner till häckningar alt. bohålor som jag inte vet om så är jag tacksam för informationen.

 

2016 Kända Bebodda Bebodda  Konstaterade Födda    Antal ugglor  
  boplatser   med par häckningar ungar Vuxna Ungar Totalt
Södra Lidingö 9 4 (6st) 2 4 7 4 11
Norra Lidingö 15 2 1 (6st) 1 3 4 3 7
Totalt 24* 6 4(8st) 3 7 10 7 18
* = Utifrån boplatser rekordåret 2012

Kattugglor Lidingö 2010 - 2016
  Vuxna Häckningar Ungar Totalt antal
2010 21 5 11 32
2011 30 8 20 50
2012 29 10 23 52
2013 22 5 10 32
2014 18 4 10 28
2015 17 5 12 29
2016 10 3 7 18

2017